3 அமைச்சர்கள் மாற்றமா? எடப்பாடியின் பலே ஏற்பாடு

3 அமைச்சர்கள் மாற்றமா? எடப்பாடியின் பலே ஏற்பாடு