13 இடங்களின் 3ஆம் இடம் வந்தது எப்படி ?

13 இடங்களின் 3ஆம் இடம் வந்தது எப்படி ?