சீமானைப்போல எனக்கு தைரியம் இல்லையா ?

சீமானைப்போல எனக்கு தைரியம் இல்லையா ?