நாக்கை வெட்ட வேண்டும் என்பது சரியா?

நாக்கை வெட்ட வேண்டும் என்பது சரியா?