திடுக்கிடும் ஆதாரம் ! 2.0 படத்தில் சொன்னது உண்மையா?