கொந்தளிக்கும் பொள்ளாச்சி மக்கள் - பொள்ளாச்சி சம்பவம்