திரைத்தொண்டர் (2021-05-10)

கதாசிரியர், வசனகர்த்தா, பாடலாசிரியர், தயாரிப்பாளர், இயக்குநர் என பல தளங்களில் இயங்கி வெற்றி கண்டவர் பஞ்சு அருணாசலம். தன் திரைப் பயணத்தில் சந்தித்த ஏற்ற இறக்கங்கள், வெற்றி தோல்விகள் பற்றி எழுதிய தொடர் தான் திரைத்தொண்டர்

திரைத்தொண்டர் - 1

திரைத்தொண்டர் - 1

புதிய தொடர் ஆரம்பம்!பஞ்சு அருணாசலம்

திரைத்தொண்டர் - 2

திரைத்தொண்டர் - 2

பஞ்சு அருணாசலம்

திரைத்தொண்டர் - 3

திரைத்தொண்டர் - 3

பஞ்சு அருணாசலம்

திரைத்தொண்டர் - 4

திரைத்தொண்டர் - 4

பஞ்சு அருணாசலம், படங்கள் உதவி: ஞானம்

திரைத்தொண்டர் - 5

திரைத்தொண்டர் - 5

பஞ்சு அருணாசலம்

திரைத்தொண்டர் - 6

திரைத்தொண்டர் - 6

பஞ்சு அருணாசலம்

திரைத்தொண்டர் - 7

திரைத்தொண்டர் - 7

பஞ்சு அருணாசலம்

திரைத்தொண்டர் - 8

திரைத்தொண்டர் - 8

பஞ்சு அருணாசலம்

திரைத்தொண்டர் - 9

திரைத்தொண்டர் - 9

பஞ்சு அருணாசலம்

திரைத்தொண்டர் - 10

திரைத்தொண்டர் - 10

பஞ்சு அருணாசலம்

திரைத்தொண்டர் - 11

திரைத்தொண்டர் - 11

பஞ்சு அருணாசலம்

திரைத்தொண்டர் - 12

திரைத்தொண்டர் - 12

பஞ்சு அருணாசலம்

திரைத்தொண்டர் - 13

திரைத்தொண்டர் - 13

பஞ்சு அருணாசலம்

திரைத்தொண்டர் - 14

திரைத்தொண்டர் - 14

பஞ்சு அருணாசலம், படங்கள் உதவி: ஞானம்

திரைத்தொண்டர் - 15

திரைத்தொண்டர் - 15

பஞ்சு அருணாசலம்

திரைத்தொண்டர் - 16

திரைத்தொண்டர் - 16

பஞ்சு அருணாசலம், படங்கள் உதவி: ஞானம்

திரைத்தொண்டர் - 17

திரைத்தொண்டர் - 17

பஞ்சு அருணாசலம்

திரைத்தொண்டர் - 18

திரைத்தொண்டர் - 18

பஞ்சு அருணாசலம்

திரைத்தொண்டர் - 19

திரைத்தொண்டர் - 19

பஞ்சு அருணாசலம், படங்கள் உதவி: ஞானம்

திரைத்தொண்டர் - 20

திரைத்தொண்டர் - 20

பஞ்சு அருணாசலம்

திரைத்தொண்டர் - 21

திரைத்தொண்டர் - 21

அமரர் பஞ்சு அருணாசலம்

திரைத்தொண்டர் - 22

திரைத்தொண்டர் - 22

அமரர் பஞ்சு அருணாசலம்

திரைத்தொண்டர் - 23

திரைத்தொண்டர் - 23

அமரர் பஞ்சு அருணாசலம்

திரைத்தொண்டர் - 24

திரைத்தொண்டர் - 24

அமரர் பஞ்சு அருணாசலம், படங்கள் உதவி: ஞானம்

திரைத்தொண்டர் - 25

திரைத்தொண்டர் - 25

அமரர் பஞ்சு அருணாசலம், படங்கள் உதவி: ஞானம்

திரைத்தொண்டர் - 26

திரைத்தொண்டர் - 26

அமரர் பஞ்சு அருணாசலம்

திரைத்தொண்டர் - 27

திரைத்தொண்டர் - 27

அமரர் பஞ்சு அருணாசலம்

திரைத்தொண்டர் - 28

திரைத்தொண்டர் - 28

அமரர் பஞ்சு அருணாசலம்

திரைத்தொண்டர் - 29

திரைத்தொண்டர் - 29

அமரர் பஞ்சு அருணாசலம்