பெண்மை

Working Woman (Representational Image)
அந்தோணி அஜய்.ர

கணவர்களுக்குச் சமமாக மனைவிகளால் ஏன் வருமானம் ஈட்டமுடிவதில்லை? - ஆய்வு முன்வைக்கும் காரணங்கள்

உலக அளவில் வேலை மற்றும் சம்பளத்தில் இருக்கும் பாலின பாகுபாட்டை அறிய, 1973 முதல் 2016 வரை கிட்டத்தட்ட நான்கு தசாப்தங்களில் 45 நாடுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வின் முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன. உலகளாவிய ஊதிய பாகுபாட்டை ஆராயும் முதல் ஆய்வும் இதுதான்.