பெண்மை

Penn Diary
அவள் விகடன் டீம்

சுதந்திரமாக வளர்ந்த பிறந்த வீடு, கட்டுப்பாடுகளால் மூச்சடைக்கவைக்கும் கணவர் வீடு; விடுபட வழி என்ன?

என் கணவரிடம், 'இப்படித்தான் உன் வீடு இருக்கும் என்று தெரிந்திருந்தால் உன்னைக் காதலித்திருக்கவே மாட்டேன். அன்புக்கு இணையாக சுதந்திரமும் அவசியம் என்று உணர்த்தப்பட்டு வளர்க்கப்பட்டவள் நான்' என்றேன். #PennDiary-67